สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ยินดีต้อนรับ

Welcome

Office of University of Phayao Council

สาส์นจากนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

profile img
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
 • นายกสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่างๆ

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดไฟล์

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดาวน์โหลดไฟล์

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาพัฒนาสังคม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญโญ) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) ดาวน์โหลดไฟล์

อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร) และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (นายสมประสงค์ มั่งอะนะ) ดาวน์โหลดไฟล์

อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

 1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นายวีระยุทธ ปั้นน่วม) และสาขาวิชาแพทย์แผนจีน (นายหวาง เซิ่งเหลียง) ดาวน์โหลดไฟล์

อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

        1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข) ดาวน์โหลดไฟล์


อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559


ประจำปี พ.ศ. 2553

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดไฟล์
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2554

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุย ประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 5. ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลดไฟล์
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2555

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา คุรยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดไฟล์
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 6. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2556

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2557

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) 84 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2558

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2559

 1. ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2560

         1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

   ประจำปี พ.ศ.2561

       1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

       2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

   ประจำปี พ.ศ.2563

       1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559

1. เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและพิจารณาบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559

2. เรื่อง แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

1. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและพิจารณาบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

2. แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

1. เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

2. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำหน่วยเสนอชื่อ

3. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

สถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand)

1. เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 8 

2. กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง กับอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)

3. สภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช)

4. การประเมินของสภาสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร)

5. การประเมินสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์)

6. คุณธรรม จริยธรรมของสภามหาวิทยาลัย (นายปรีชา ช้างขวัญยืน)


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19


1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

    1.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1)

     1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2)

     1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3)

     1.4  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     1.6 แผนการปรับปรุงห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

     1.7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

     2.1 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ประจำไตรมาสที่ 2 

     2.2 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

     2.3 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)

     2.4 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63)

     2.5 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63)

     2.6 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63)

3. รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

    3.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1

     3.2 รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

     3.3 รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 63 - 31 มีนาคม 63)

4. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

     4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

     4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

     4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

     4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 

    5.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563

    5.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

    5.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

    5.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

1. ผลการดำเนินการการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน

4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

6. ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน

7. แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

8. ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

10. ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง เมษายน 2563

11. แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2563 - 2567)

12. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

13. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14. ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

15. คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

16. ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

17. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

18. ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

19. การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

20. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562

21. ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน


การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์สภามหาวิทยาลัยพะเยาอ่านข่าวทั้งหมด