0 5446 6666 ต่อ 1007upcouncil@up.ac.th
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัย

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 11 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพะเยาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสภามหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 รวมทั้งการกำกับติดตามและให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
Publication4 - Copy
Publication4 - Copy
Publication3
Publication3
Publication1
Publication1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 49,397 total views,  5 views today