สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ยินดีต้อนรับ

Welcome

Office of University of Phayao Council

ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่างๆ

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดไฟล์

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดาวน์โหลดไฟล์

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาพัฒนาสังคม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญโญ) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) ดาวน์โหลดไฟล์

อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร) และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (นายสมประสงค์ มั่งอะนะ) ดาวน์โหลดไฟล์

อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

 1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นายวีระยุทธ ปั้นน่วม) และสาขาวิชาแพทย์แผนจีน (นายหวาง เซิ่งเหลียง) ดาวน์โหลดไฟล์

อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

        1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข) ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2553

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดไฟล์
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2554

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุย ประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 5. ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลดไฟล์
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2555

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา คุรยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดไฟล์
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 6. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2556

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2557

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) 84 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2558

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2559

 1. ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2560

         1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

   ประจำปี พ.ศ.2561

       1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559

1. เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและพิจารณาบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559

2. เรื่อง แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

1. เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

2. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำหน่วยเสนอชื่อ

3. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

1. การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

1.1 ประกาศคณะกรรมกาสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

1.2 ประกาศคณะกรรมกาสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

1.3 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษ

1.4 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

1.5 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรในวิทยาลัยการศึกษาเพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของวิทยาลัยการศึกษา

1.6 แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (สำหรับการจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ฯ) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

2. การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงงานและสิ่งแวดล้อม

2.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.3 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.4 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.5 รายงานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรวิทยาลัยพลังานและสิ่งแวดล้อมและนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2558 - 2561)

2.6 แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (สำหรับการจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ฯ) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.7 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3. การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3.3 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3.4 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3.5 นโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3.6 สรุปรายงานการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3.7 แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (สำหรับการจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ฯ) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3.8 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4/2561 เรื่องรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

4. การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

4.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

4.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

4.3 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

5. การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.3 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6. การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

6.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

6.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

6.3 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาส์นจากนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

profile img
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
 • นายกสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์สภามหาวิทยาลัยพะเยาอ่านข่าวทั้งหมด

ลิงค์ต่างๆ