054-466666artid.ka@up.ac.th
welcome
Office of University of Phayao Council
Slider
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัย

สาส์นจากนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562) ฉบับนี้เป็นรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 9 ที่สภามหาวิทยาลัยพะเยาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสภามหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 รวมทั้งการกำกับติดตามและให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แผน

– แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– แผนปฏิบัติงานโครงการ
– แผนพัฒนาบุคลากร
– แผนความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต

รายงาน

 – รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 – รายงานแผนปฏิบัติงานโครงการ

 – รายงานแผนพัฒนาบุคลากร

 – รายงานแผนความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต

| ข่าวกิจกรรมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

 15,121 total views,  83 views today