อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

——————————————————————————-

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพะรสังฆราช สกลมหาสังฆปรณายก (อัมพร อมฺพโร)) :  ดาวน์โหลดไฟล์

 457 total views,  1 views today