สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
Office of University of Phayao Council

| ชื่อหน่วยงาน     สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Office of University of Phayao Council)

| ที่ตั้ง    อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

1.3 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงมีผลบังคับใช้เป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ที่ไม่เป็นส่วนราชการ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ และพร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ที่มีศักยภาพ ถือได้ว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับ ชาวจังหวัดพะเยาที่มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพผ่านการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมากมาย ด้วยการนำของอธิการบดีและคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่รุดไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

                    ตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติให้มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้

  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  • ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย
  • ส่วนงานวิชาการ
  • ส่วนงานอื่น

อำนาจหน้าที่

      สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยให้มีหน้าที่บริหารและธุรการขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย โดยให้มีผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสำนักงาน

ปรัชญา

“ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม”  “ดำรงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด”

       A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All

ปณิธานร่วม

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

Wisdom for Community Empowerment

วิสัยทัศน์

    มุ่งสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา

พันธกิจ

1.สนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553

2.เป็นหน่วยงานธุรการ หน่วยประสานงาน และเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ สภามหาวิทยาลัยพะเยา

3.บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

1.Professional: จัดประชุมอย่างมืออาชีพ มีกระบวนการจัดประชุมที่เป็นระบบ และจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.Service: บริการที่ดี ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้รับบริการอื่น ด้วยความเต็มใจ

3.Team: ทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

สมรรถนะหลักขององค์กร

1.การทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  

2.มีกระบวนการจัดประชุมที่ชัดเจน เป็นระบบ และจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ให้บริการ ดูแล และรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ

 1,172 total views,  4 views today