อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

———————————————-

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)) (ดร.วีระชัย ณ นคร) (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) :  ดาวน์โหลดไฟล์

 

 479 total views,  2 views today