ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจำปี พ.ศ. 2565


1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยุบเลิกวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556  :  ดาวน์โหลดไฟล์

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา  :  ดาวน์โหลดไฟล์

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563   :  ดาวน์โหลดไฟล์

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565  :  ดาวน์โหลดไฟล์

5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์

 452 total views,  1 views today