ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554

——————————————————————————————————–

 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาพัฒนาสังคม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญโญ) : ดาวน์โหลดไฟล์

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) :  ดาวน์โหลดไฟล์

 653 total views,  1 views today