บุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ)
E-Mail : somboon.fu@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6180 0618 เบอร์โทรภายใน : 8962
งานธุรการ
นางสาวนงคราญ ใจดี
รักษาการหัวหน้างานธุรการ
(นักวิชาการศึกษา)
E-Mail : nongkran.ja@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
ว่าที่ร้อยตรี อัครพล ดวงพัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : orkkharapon.do@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
นางอรดี กาศโอสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : oradee.ga@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
งานประชุม
นางสาวเนตรชนก สุขยิ่ง
หัวหน้างานประชุม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
E-Mail : nertchanok.su@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
นายอาทิตย์ การดื่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : artid.ka@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : pruttapong.ra@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
งานกิจการพิเศษ
นางสุทธาทิพย์ เณรจาที
หัวหน้างานกิจการพิเศษ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
E-Mail : suthathip.ya@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
นางสการัตน์ ละออง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : sakatat.la@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007

 5,313 total views,  3 views today