บุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ)
E-Mail : somboon.fu@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5446 6666
เบอร์โทรภายใน : 8989
งานธุรการ
นางสาวนงคราญ ใจดี
หัวหน้างานธุรการ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
E-Mail : nongkran.ja@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1008
ว่าที่ร้อยตรี อัครพล ดวงพัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : orkkharapon.do@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
นางอรดี กาศโอสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : oradee.ga@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
งานประชุม
นางสาวเนตรชนก สุขยิ่ง
หัวหน้างานประชุม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
E-Mail : nertchanok.su@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1008
นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : pruttapong.ra@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
นายกฤษณะ จันนาค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : kitsana.ja@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
งานกิจการพิเศษ
นางสุทธาทิพย์ เณรจาที
หัวหน้างานกิจการพิเศษ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
E-Mail : suthathip.ya@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007
นางสการัตน์ ละออง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail : sakarat.la@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007

 6,572 total views,  4 views today