กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.สมเกียรติ ชอบผล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ศ. (เกียรติคุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร.ชวนี ทองโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ทองเปลว กองจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วีระชัย ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทรงยศ โรจนวีระ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวีระชัย อมรรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโสภณ ทองดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รศ. ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
ประธานสภาพนักงาน
ผศ. ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
รศ. ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศ. ดร.เสมอ ถาน้อย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร.ดิเรก ธีระภูธร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายประฐมพงษ์ ทองรอด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 8,807 total views,  11 views today