กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ. (พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ศ. (พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ศ. (เกียรติคุณ) ดร.เกตุ กรุดพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร.ชวนี ทองโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ทองเปลว กองจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วีระชัย ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สมเกียรติ ชอบผล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทรงยศ โรจนวีระ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวีระชัย อมรรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโสภณ ทองดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
ผศ. ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
ประธานสภาพนักงาน
รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
ผศ. ดร.ดาว เวียงคำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ
รศ. ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศ. ดร.เสมอ ถาน้อย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร.ดิเรก ธีระภูธร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายประฐมพงษ์ ทองรอด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 3,402 total views,  9 views today