ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบ UP-DMS กองกลาง
ระบบบริหารจัดการเอกสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ระบบไปรษณีย์ กองกลาง
ระบบไปรษณีย์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบฟอร์มออนไลน์ E-Form กองการเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มออนไลน์ E-Form กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน WFH กองการเจ้าหน้าที่
บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน WFH กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานผลการปฏิติงาน WFH กองการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการปฏิติงาน WFH กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
ระบบ E-Budget กองแผนงาน
ระบบ E-Budget กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ระบบประเมินความโปร่งใส UP-ITA กองแผนงาน
ระบบประเมินความโปร่งใส UP-ITA กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงพัสดุ IMS กองคลัง
ระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงพัสดุ IMS กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา

 436 total views,  1 views today