อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

————————————————

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 :  ดาวน์โหลด

 727 total views,  3 views today