อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

——————————————————————-

 

 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร) และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (นายสมประสงค์ มั่งอะนะ) ดาวน์โหลดไฟล์

 835 total views,  1 views today