ข้อมูลผู้บริหาร

รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5446 6666
เบอร์โทรภายใน : 1088
รศ. ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5446 6666
เบอร์โทรภายใน : 1001
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ)
E-Mail : somboon.fu@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5446 6666
เบอร์โทรภายใน : 8989
นางสาวนงคราญ ใจดี
หัวหน้างานธุรการ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
E-Mail : nongkran.ja@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1008
นางสาวเนตรชนก สุขยิ่ง
หัวหน้างานประชุม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
E-Mail : nertchanok.su@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1008
นางสุทธาทิพย์ เณรจาที
หัวหน้างานกิจการพิเศษ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
E-Mail : suthathip.ya@up.ac.th
เบอร์โทรภายใน : 1007

 1,122 total views,  5 views today