อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

———————————————————————————–

 

1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นายวีระยุทธ ปั้นน่วม) และสาขาวิชาแพทย์แผนจีน (นายหวาง เซิ่งเหลียง) : ดาวน์โหลดไฟล์

 527 total views,  1 views today