อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

——————————————————————————-

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข) :  ดาวน์โหลดไฟล์

 475 total views,  1 views today