ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจำปี พ.ศ. 2554

———————————————————————————-

 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 : ดาวน์โหลดไฟล์ 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุย ประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2554 : ดาวน์โหลดไฟล์

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 : ดาวน์โหลดไฟล์

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 : ดาวน์โหลดไฟล์

5. ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม : ดาวน์โหลดไฟล์

6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา : ดาวน์โหลดไฟล์

 904 total views,  1 views today