ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจำปี พ.ศ. 2555

——————————————————————————————————-

 

1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) :    ดาวน์โหลดไฟล์

2. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา : ดาวน์โหลดไฟล์

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา :  ดาวน์โหลดไฟล์

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา คุรยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 :  ดาวน์โหลดไฟล์

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 : ดาวน์โหลดไฟล์

6. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา :  ดาวน์โหลดไฟล์

7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา :  ดาวน์โหลดไฟล์

 880 total views,  2 views today