การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565


               รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

               การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 116 total views,  1 views today