การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 (1/2566)


               รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 (1/2566) เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

               การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ตอบรับการทาบทาม เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

 24 total views,  6 views today