การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2565

—————————————————-

              ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

              รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

ขอลาออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ให้เกียรติเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดียิ่ง ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยามีความเจริญก้าวหน้า

เป็นลำดับ ตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และได้แจ้งที่ประชุมทราบผลการจัดอันดับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก

จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 313 แห่ง จากนั้นได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย

และแผน รายงานผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและกองแผนงาน รับผิดชอบงาน

แผนยุทธศาสตร์ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ งานส่งเสริมธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย งานด้าน ITA ที่ได้รับผลประเมินระดับ AA

ในปีงบประมาณ 2565 เป็นหน่วยงานนำร่องเครื่องมือ ITA และได้รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดพะเยา” รวมทั้งงานพัฒนา

คุณภาพองค์กรตามนโยบาย Smart Operation

              อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ไปยังกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ภาพ : อาทิตย์ การดื่ม
ข้อมูล/ข่าว :  ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์

 1,452 total views,  1 views today