การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2565

———————————————–

              ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

              การประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564

เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาต่อไป หลังจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณ

กรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 13.30 น.

 

 209 total views,  1 views today