การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2565

——————————————-

               ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

               การประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณา (ร่าง) แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 และ (ร่าง) องค์ประกอบการประเมินเพิ่มเติมส่วนที่ 3 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

 99 total views,  2 views today