อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

     ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 10 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
  2. จัดหารายได้และทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา
  3.  ดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
  5. รายงานผลการดำเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยในทุกสิ้นปีงบประมาณ
  6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์
ประธานกรรมการ
พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์
กรรมการ
พลตำรวจโท วรเทพ เมธาวัธน์
กรรมการ
ดร.ธำรงศักดิ์ ดำรงศิริ
กรรมการ
นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย
กรรมการ
นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
กรรมการ
นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร
กรรมการ
นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร
กรรมการ
นางสาวบวรลักษณ์ ช่างหล่อ
กรรมการ
นายพีระรักษ์ พิชญกุล
กรรมการ
นายวรวัชร ตันตรานนท์
กรรมการ
นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ
กรรมการ
นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์
กรรมการ
นายหัสนัย แก้วกูล
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทำเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2556-2557 (ชุดที่ 1)

ทำเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2558-2559 (ชุดที่ 2)

ทำเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2560-2562 (ชุดที่ 3)

ทำเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2563-2565 ชุดที่ 4 (ชุดปัจจุบัน)

 3,399 total views,  2 views today