อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

     ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 10 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
  2. จัดหารายได้และทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา
  3.  ดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
  5. รายงานผลการดำเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยในทุกสิ้นปีงบประมาณ
  6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
ประธานกรรมการ
รศ. ดร.ชัยยศ สันติวงษ์
กรรมการ
ดร.ธำรงศักดิ์ ดำรงศิริ
กรรมการ
นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์
กรรมการ
นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร
กรรมการ
นางสาวสุธาสินี จิตรสกุล
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์
กรรมการ
นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร
กรรมการ
นายเนรมิต สร้างเอี่ยม
กรรมการ
นายวรวัชร ตันตรานนท์
กรรมการ
นายศักดิ์ชัย พันธุ์เรืองสกาว
กรรมการ
นายสรรเสริญ สุจริตกุล
กรรมการ
นายสรภพ เชื้อดำรง
กรรมการ
นายเอนก แซ่ตั้ง
กรรมการ
นางสาวอุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ
กรรมการ
รศ. ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
ผศ. ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางกฤษณา แปงณีวงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทำเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2556-2557 (ชุดที่ 1)

ทำเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2558-2559 (ชุดที่ 2)

ทำเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2560-2562 (ชุดที่ 3)

ทำเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2563-2565 ชุดที่ 4 (ชุดปัจจุบัน)

 2,600 total views,  1 views today