การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2565

               ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams จากบ้านพักหรือสถานที่สะดวกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา การประชุมครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ หลังจากนั้นประธาน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเลิกประชุมเวลา 12.00 น.

 

 750 total views,  2 views today