การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565

                   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุม สภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                   โดยก่อนเริ่มการประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ในโอกาสได้รับการพิจารณาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา “เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ด้านกระบวนการยุติธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา”      

                   หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รายงานผลการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 โดยมีผลการดำเนินงานที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ดังนี้

                   1) การส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยามีผลการประเมิน ITA สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลประเมินอยู่ในระดับ B เมื่อดำเนินการแล้วทำให้มหาวิทยาลัยมีผลประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 อยู่ในระดับ A อย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับผลประเมินอยู่ในอันดับที่ 7 จากสถาบันอุดมศึกษา 83 แห่ง

                   2) การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม จากการประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นองค์กรคุณธรรมอันดับที่ 2 ของจังหวัดพะเยา (รองจากคลังจังหวัด)

                  ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ.2564 ข้อ 6 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานใoมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังนี้

                  1) ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

                  2) ประสิทธิผล การปฏิบัติงานต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

                  3) การตอบสนอง การปฏิบัติงานต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ และตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน

                  4) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้จัดวางระบบการรายงานผลสัมฤทธ์ิต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ

                  5) การเปิดเผย/โปร่งใส ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่จำเป็นและเชื่อถือได้ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

                  6) หลักนิติธรรม การปฏิบัติงานต้องใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน

                  7) ความเสมอภาค การปฏิบัติงานต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ

                  8) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ การปฏิบัติงานต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

                  9) การกระจายอำนาจ การปฏิบัติงานควรมีการมอบอำนาจ และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

                 10) คุณธรรม/จริยธรรม การปฏิบัติงานต้องมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมี ศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม ยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา

                 หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รายงานผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี รายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน (ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเลิกประชุมเวลา 11.30 น.

 

 449 total views,  1 views today