คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา

       คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามโดยอธิการบดี

       คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง