คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา

            คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง