คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา

              คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง