สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 13 มีนาคม 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 13 มีนาคม 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา

     วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 57 เวลา 14.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ สาขาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลบุคลากร นิสิตและประชาชนจังหวัดพะเยา ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ครอบคลุมจังหวัดแพร่ น่าน เชียงรายและลำปาง ศูนย์การแพทย์ฯ แห่งนี้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลขนาด 200 เตียง, โรงพยาบาลทันตกรรม, อาคารเรียน, อาคารที่พักแพทย์และหอพักนิสิต คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559

     สำหรับศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยานี้มีพันธกิจในการจัดตั้งสอดรับกับแนวทางการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เป็นหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่รองรับและดูแลสุขภาพ อนามัยของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออก เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการมีสุขภาพดีทั่วหน้า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวนนิสิตในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มากกว่า 5,000 คน

สุทธิกาญจน์ ขำยัง : ข่าว

พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล / ธิดาเดือน อุตยานะ : ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 21 Mar 2014 13:53