ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

    ประกาศคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

    ประกาศคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย