ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

    ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามโดยอธิการบดี

    ประกาศคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย