ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามโดยอธิการบดี

ประกาศคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย