ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย