การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2562

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้เชิญ รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เพื่อรายงานแผนและผลการดำเนินงานของคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในปีที่ผ่านมาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 29 May 2019 14:51