ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำวีดีทัศน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและพิจารณาการขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 7 Jan 2019 10:53