ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบกระเช้าดอกไม้และผลไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฝรั่งเศส Chevalier dans l’Ordre de la L?gion d’ Honneur จากรัฐบาลฝรั่งเศส ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ณ ทำเนียบเอกอัคราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย หลังจากนั้น รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แนะนำรักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 3 ท่าน 1) ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2) ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา และ 3) นายประฐมพงษ์ ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะด้านกฏหมายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 18 Dec 2018 14:16