ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจำปีการศึกษา 2560


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 3 Dec 2018 10:39