ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2561

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2561เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 3 Dec 2018 10:38