ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณา การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 และผลการกำหนดความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 6 Nov 2018 15:07