ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี โนโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา "8 ปี แห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน"ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 6 Nov 2018 15:04