การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

     1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

2. ข้อบังมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวข้อง

     2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561

3. เอกสารที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา

     

4.ประกาศ ต่างๆ 

     4.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

    4.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

5. คำสั่ง ต่างๆ

    5.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

   5.2 คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 001/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประจำหน่วยเสนอชื่อโดยบุคลากร

6.แบบฟอร์มต่าง ๆ

    6.1 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (PDF)

    6.2 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (WORD)

7. คู่มือที่เกี่ยวข้อง

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: orkkharapon.do วันที่: 7 Nov 2018 11:10