ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณบดีและผู้อำนวยการเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 5 คณะ

การประชุมคณบดีและผู้อำนวยการเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 5 คณะ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายนามคณบดีที่ใกล้จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 คณะ ดังนี้ 1) รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 2) รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 3) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4) ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5) ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 31 Oct 2018 09:13