การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

     1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

2. ข้อบังมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวข้อง

     2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561

3. เอกสารทีีเกี่ยวข้องในการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

     3.1 การกำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา

     3.2 การระดมความคิดเห็นของส่วนงาน

4.ประกาศ ต่างๆ 

     4.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

    4.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

    4.3ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3/2561  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

    4.4 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4/2561  เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

5. คำสั่ง ต่างๆ

    5.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

   5.2 คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 001/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประจำหน่วยเสนอชื่อโดยบุคลากร

   5.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 3511/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี (แก้ไข)

6.แบบฟอร์มต่าง ๆ

    6.1 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (PDF)

    6.2 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (WORD)

    6.3 แบบตอบรับการทาบทาม (PDF)

    6.4 แบบตอบรับการทาบทาม (WORD)

    6.5 แบบกรอกประวัติส่วนตัว (PDF)

    6.6 แบบกรอกประวัติส่วนตัว (WORD)

7. คู่มือที่เกี่ยวข้อง

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: orkkharapon.do วันที่: 20 Dec 2018 13:30