ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทูรย์ ตลุดกำ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสนับสนุนและตอบสนองตามนโยบายและทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและกระบวนการวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาในการทำงานและการการสร้างความสัมพันธ์อันดี และทำให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 28 Aug 2018 11:19