ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. รายงานข้อมูลนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
2. รายงานการตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียนคู่ขนานของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
เรื่องการพิจารณา ดังนี้ 
1. สรุปผลการสัมภาษณ์นิสิตที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา ประเภทนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
2. ร่าง กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2561 
3. กำหนดการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน ประจำปี พ.ศ. 2561


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 28 Aug 2018 11:15