ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานพิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาและทำการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะทำงานพิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาและทำการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมข้างห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา การประชุมในครั้งนี้ได้มีการสัมภาษณ์นิสิตที่ขอรับทุนประเภทนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2 รายการประชุมคณะทำงานพิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุน


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 28 Aug 2018 11:12