การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการประชุมในครั้งนี้สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้เชิญหัวหน้าส่วนงานวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งถือเป็น วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 18 Jul 2018 17:08