การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

3. ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

5. การกำหนดนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา

6. รายงานการประชุมการจักระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ และความต้องการของคณะ

7. แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและผลงาน (สำหรับการจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ฯ) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

8. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4/2561  เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: orkkharapon.do วันที่: 5 Jul 2018 10:52