การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3. ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

5. นโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาส่วนงานของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6. สรุปรายงานการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

7. แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (สำหรับการจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ฯ) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

8. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4/2561 เรื่องรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 20 Jun 2018 13:37