การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2561

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3. ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

5. รายงานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรวิทยาลัยพลังานและสิ่งแวดล้อมและนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2558 - 2561)

6. แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (สำหรับการจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ฯ) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

7. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 20 Jun 2018 13:33