กาสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา ปี พ.ศ. 2561

1.1 ประกาศคณะกรรมกาสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

1.2 ประกาศคณะกรรมกาสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

1.3 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษ

1.4 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

1.5 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรในวิทยาลัยการศึกษาเพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของวิทยาลัยการศึกษา

1.6 แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (สำหรับการจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ฯ) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 20 Jun 2018 13:29