การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2561

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

     1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

2. ข้อบังมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวข้อง

     2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2561

3. เอกสารที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา

     3.1 นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประกอบการสรรหาอธิการบดี

4.ประกาศ ต่างๆ 

     4.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

     4.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

     4.3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง  กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

     4.4 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะที่พึงประสงค์ และลักษณะ ที่ไม่ควรมีของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

     4.5 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 5/2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

     4.6 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 6/2561  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

5. คำสั่ง ต่างๆ

     5.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  1627/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

     5.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2120/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

     5.3 คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

     5.4 คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2/2561 เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

6. แบบฟอร์ม ต่างๆ

     6.1 บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แบบฟอร์ม อ.1)

     6.2 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  (สำหรับส่วนงาน)  (แบบฟอร์ม อ.2)

     6.3 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (แบบฟอร์ม อ.3)  

     6.4 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  (สำหรับส่วนงาน)  (แบบฟอร์ม อ.2 แบบ word)

     6.5 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (แบบฟอร์ม อ.3 แบบ word)  

     6.6 แบบฟอร์มตอบรับการทาบทาม อ.4 (แบบ word)

     6.7 แบบฟอร์มประวัติและผลงานผู้ตอบรับการทาบทาม อ.5 (แบบ word)

7. คู่มือที่เกี่ยวข้องที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: orkkharapon.do วันที่: 12 Sep 2018 15:22