การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2561

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

     1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา

2. ข้อบังมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวข้อง

     2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2561

3. เอกสารที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา

     3.1 นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประกอบการสรรหาอธิการบดี

4.ประกาศ ต่างๆ 

     4.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

     4.2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

     4.3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง  กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5. คำสั่ง ต่างๆ

     5.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  1627/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

     5.2 คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

6. แบบฟอร์ม ต่างๆ

     6.1 บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แบบฟอร์ม อ.1)

     6.2 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  (สำหรับส่วนงาน)  (แบบฟอร์ม อ.2)

     6.3 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (แบบฟอร์ม อ.3)  

     6.4 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  (สำหรับส่วนงาน)  (แบบฟอร์ม อ.2 แบบ word)

     6.5 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (แบบฟอร์ม อ.3 แบบ word)  

7. คู่มือที่เกี่ยวข้อง


-

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: orkkharapon.do วันที่: 18 Jul 2018 09:47