ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้มี่เรื่องการพิจารณาดังนี้ 
1.การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) จำนวน 8 ราย 
2. การดำเนินงานด้านบริหารจัดการ จำนวน 10 เรื่อง 
3. การดำเนินงานด้านระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ จำนวน 5 เรื่อง 
4. การดำเนินงานด้านวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 6 Jun 2018 14:24