ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
1. รายงานรายละเอียดยอดเงินผูกพันการให้ทุนนิสิตประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์และนิสิตที่ขอรับทุนประเภทนิสิตไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ 
2. รายงานผลของนิสิตที่ขอรับทุนประเภทนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความช่วยเหลือในการขอสัญชาติไทย 
3. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำวีดีทัศน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 6 Jun 2018 14:16