ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศวันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรยากาศวันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา อาคารเรียนรวม (หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำหน่วยเสนอชื่อ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ศรีสมพงษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานอนุกรรมการ การเสนอชื่อในครั้งนี้มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายบริการ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาใช้สิทธิในการเสนอชื่อและร่วมเป็นสักขีพยานในการปิด - เปิด หีบรับบัตรเสนอชื่อ รวมไปถึงขั้นตอนการขานรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์



ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 6 Jun 2018 14:13