ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคัดเลือกคณบดี จำนวน 2 คน เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

การประชุมคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อคัดเลือก จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตามความในข้อ 7 (4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการประชุมครั้งนี้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่ถูกมอบอำนาจปฏิบัติการแทนคณบดีได้ทำการเลือกคณบดีที่อยู่ในที่ประชุมโดยการลงคะแนน ซึ่งหลังจากการลงคะแนนแล้วฝ่ายเลขานุการก็ได้ทำการขานรายชื่อผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นกรรมการ จำนวน 2 คน โดยนับตามความถี่ที่ถูกเลือกที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 24 May 2018 16:47